Свете тихий

08.06.2022

«Свете тихий» (греч. Φῶς ἱλαρόν) — христианская молитва, наиболее употребительная у православных, на вечерне. Греческий текст молитвы считается одним из древнейших гимнов (в церковной традиции датируется IV веком). Употребительные мелодии на церковнославянский текст молитвы «Свете тихий» относятся к XVII—XIX векам.

Текст

Оригинальный греческий текст: Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἐσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Церковнославянский:

Свѣте тихїй ст҃ыѧ славы, / безсмертнагѡ, ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ, / ст҃агѡ бл҃женнагѡ, і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, / пришедше на западъ солнца, / видѣвше свѣтъ вечернїй, / поемъ ѻ҆ц҃а̀, сн҃а, и҆ ст҃аго дх҃а, бг҃а. / достоинъ є҆сѝ во всѧ̑ времена̀ / пѣтъ быти гласы прпⷣбными, / сн҃е бж҃їй, животъ даѧй: / тѣмже міръ тѧ̀ славитъ.

Свете тихий Святыя славы, безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго Блаженнаго, Iисусе Христе: пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына, и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй: темже мир тя славит.

Латинский (Lumen hilare):
Iucunda lux tu gloriae,
fons luminis de lumine,
beate Iesu caelitus
a Patre sancto prodiens.

Fulgor diei lucidus
solisque lumen occidit,
et nos ad horam vesperam
te confitemur cantico.

Laudamus unicum Deum,
Patrem potentem, Filium
cum Spiritu Paraclito
in Trinitas gloria.

O digne linguis qui piis
lauderis omni tempore,
Fili Dei, te saecula
vitae datorem personent.
Amen.

Латинский текст с инципитом «Iucunda lux tu gloriae» является не переводом греческого оригинала, а стилизацией на амвросианский манер. Каждая строфа (псевдо-)амвросианского гимна состоит из 4 строк, написанных четырёхстопным ямбом. Такая поэтическая структура позволяет распеть гимн на известные григорианские мелодии (например, на Veni Creator Spiritus), поскольку на мелодию византийского прототипа распев не предполагался.

Более точный (позднейший, прозаический) латинский перевод:
Lumen hilare sanctae gloriae immortalis Patris / Coelestis, sancti, beati, Iesu Christe, / Quum ad solis occasum pervenerimus, lumen cernentes verspertinum, / Laudamus Patrem, et Filium, et sanctum Spiritum Dei. / Dignus es in tempore quovis sanctis vocibus celebrari, Fili Dei, vitae dator. / Quapropter te mundus glorificat.

Версии происхождения

Песнь «Свете тихий» — один из древнейших сохранившихся гимнов ранней Церкви. Василий Великий († 379) упоминает об этой песне в своей книге «О Святом Духе к Амфилохию»:

Отцы наши не хотели принимать в молчании благодать вечернего света, но тотчас, как он наступал, приносили благодарение. Хотя мы не можем положительно сказать, кто был творцом тех хвалений, которые читаем во время светильничных молитв, впрочем народ повторяет древний голос и никому не представлялось ещё, что хулу произносят, когда говорят: хвалим Отца, Сына и Святаго Духа Божия. Если бы кто знал и гимн Афиногена, который он, вместо предохранительного врачевства, оставил ученикам, когда сам поспешал уже ко всесожжению, тот узнал бы и мысль мучеников о Духе.

— Василий Великий. «О Святом Духе к Амфилохию». Глава 29

На основании этих слов Марк Эфесский уверенно приписал авторство «Свете тихий» священномученику Афиногену Севастийскому († 16 июля 311 года), и современные греческие богослужебные книги называют эту песню гимном святого Афиногена мученика. Анализ текста Василия Великого показывает, что речь может идти о двух песнях: «Свете тихий» и другого, написанного Афиногеном. В связи с этим, высказывается предположение, что «Свете тихий» — ещё более ранний текст. Так как многие молитвы и гимны были заимствованы Василием Великим из чина Неокесарийской церкви, то возможным автором может быть святой Григорий Неокесарийский († не позднее 270 года).

Славянские Часословы приписали «Свете тихий» Софронию Иерусалимскому († 644). Между тем, в Александрийском кодексе V века этот гимн уже приводится, причём в составе текстов Священного Писания. Анализ текста показывает, что гимн содержит христологию до эпохи Вселенских соборов. Так, многие исследователи полагают, что "Сыном и Святым Духом Божиим" в гимне изначально назван Логос. Таким образом, любая из версий делает «Свете тихий» древнейшим гимном вечерни.

Богослужебное использование

В Православной церкви

Гимн «Свете тихий» поётся на вечерне византийского обряда во время совершения «входа с кадилом», перед каждением алтаря: на великой вечерне во время пения богородична (на воскресных вечернях — догматика), последней стихиры на «Господи, воззвах», клирики процессией выходят из северной двери алтаря и становятся посреди храма перед отверстыми Царскими вратами; первыми идут свещеносцы с зажжёнными свечами, затем диакон с кадилом (или Евангелием, если чтение последнего полагается в этот день) и предстоятель. Вечерний вход восходит к раннехристианскому обычаю: письменные памятники III века дают описание общих вечерних трапез христиан, которые в том случае, когда за трапезой присутствовал епископ, помимо прочего, сопровождались чином благословения вечернего света — внесением в собрание светильника.

«Свете тихий» выражает благодарность молящихся за возможность лицезреть Христа, невечерний свет и Солнце правды, в то время, когда окружающий мир погружается в ночную тьму. Несмотря на свою краткость, «Свете тихий» безупречно излагает основные моменты христианского богословия:

  • триадология (песня приносится Отцу и Сыну и Святому Духу Богу),
  • христология (Христос назван светом святой славы Отца, сравним с Никео-Цареградским Символом веры, в котором Христос назван Светом от Света),
  • экклезиология (песня приносится не только от имени присутствующих, но и всей Церкви («гласы преподобные» — то есть голоса святых, не только живых, но и усопших)),
  • эсхатология (Христос воспевается «во вся времена»).

Под пение «Свете тихий» процессия клириков входит в алтарь, что в совокупности с вынесенными светильниками символически указывает на то, что в собрании верных незримо вошёл сам Христос. Особенно торжественно вечерний вход выглядит в греческих Церквах, где сохранились обычаи общенародного пения «Свете тихий» и совершения полного входа (клирики выходят из алтаря, идут до западных врат храма и оттуда, через всю церковь, следуют к алтарю).

В Англиканской церкви

В ходе реформ XX века ряд церквей Англиканского сообщества ввели в своё богослужение новые литургические книги. В результате современные богослужебные книги Англиканской церкви, Епископальной церкви США и других позволили заменять стандартный чин покаяния, начинавший вечерню, церемонией вечернего света с пением «Свете тихий». Следствием этого стали многочисленные стихотворные переводы «Свете тихий» на английский язык.


Имя:*
E-Mail:
Комментарий: